Doç. Dr. Serhat ÖZEKES    

Ana Sayfa

Özgeçmi?

Yay?nlar

Ödüller

Dersler

Foto?raflar

?rtibat

English

ÖZGEÇM??

1978 yl?nda Washington D.C.'de dünyaya geldi. Ortaokulu 1993 y?l?nda ?STEK Vakf? Semiha ?akir Lisesi'nde, liseyi ise 1996 y?l?nda Mu?la'da Mu?la Anadolu Lisesi'nde tamamlad?. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora ö?renimlerini s?ras?yla 2000, 2002 ve 2006 y?llar?nda Marmara Üniversitesi, Elektronik - Bilgisayar E?itimi Anabilim Dal?, Bilgisayar - Kontrol E?itimi program?nda tamamlad?. Yüksek lisans tezi veri madencili?i konusunda olup, doktora e?itimi s?ras?nda da medikal görüntülerdeki anormalliklerin tespiti üzerine çal??malar gerçekle?tirmi?tir. 2002-2009 y?llar? aras?nda ?stanbul Ticaret Üniversitesi'nde, 2009-2012 y?llar? aras?nda da ?stanbul Arel Üniversitesi'nde görev alm??t?r. Bu sürede Bilgisayar Mühendisli?i Bölüm Ba?kanl???, Erasmus Koordinatörlü?ü, Bilimsel Ara?t?rma Projeleri ?nceleme Komisyonu Üyeli?i gibi görevler alm??t?r. Halen Üsküdar Üniversitesi, Mühendislik ve Do?a Bilimleri Fakültesi Dekan Yard?mc?l??? ve Bilgisayar Mühendisli?i Bölümü Bölüm Ba?kanl??? görevlerini yürütmektedir.